Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Morisyen
MauritianListen?


Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

 

Translation: François and Judith Rochecouste

Location: Melbourne (Australia), previously Mauritius

Facilitation: Andrys Onsman, Melbourne (Australia)

Language information: [Click]Click here for different versions. >Ti zwazo ble

Ti enan enn fwa, byen lontan, enn ti zwazo ki zot apel ‘ti zwazo ble’. Ti fer so nik dan enn garaz. La li ti abite ek so fami. Enn zur li ti sorti ek so fam. Zot ti pe rod manze pur zot zanfan. Bann piti res tu sel dan nik.

Drapo ayisyen an - Le drapeau haïtien - Haitian flagChè zanmi ayisyen, tanpri ede nou! Nou bezwen yon vèsyon nan istwa sa a nan kreyòl ayisyen. Mèsi an avans. [Isit la nan vèsyon franse!]

Apre enn tipe letan papa-la ti return dan nik.

“Be la ki enan?” li dir, “Zot fer komsi zot gayn byen per!”

“Ayo, papa!” zot dir li, “Enn gro bebet fek vinn isi. So latet fer nu gayn per. Li ti get dan nu nik ek so gro lizie sovaz, aster nu gayn byen per!”

“A bon,” papa zwazo dir, “Kot l’inn ale sa bebet-la?”

“L’inn al laba papa.”

“Atann la mem!” papa zwazo dir zot, “Mo pu donn sa bebet-la enn leson li pa pu blie. Pa bizwen trakase zanfan, mo pu trap li.” Alor l’inn swiv bebet-la. Li ti vol dan kwen e l’inn truv enn lyon pe marse.

Zwazo ble, li penan per, li ti poz lor ledo lyon-la e li ti kriye, “E, u la! Ki fer u’nn vinn fer per mo zanfan dan mo nik?”

Click to help!
· Armăneashce?
· ¿Asturianu?
· Bourguignon?
· Corsu?
· Fá d’Ambô?
· Forro?
· Kreyol Lwiziyen?
· Ladin?
· ¿Llionés?
· Lumbaart?
· Lunguyê?
· Mirandese?
· Молдовеняскэ?
· Nnapulitano?

· No ling?
· Normaund?
· Papiá Kristang?
· Patuá?
· Picard?
· Poetevin-
  séntunjhae?
· Québécois?
· Seselwa?
· Sèrtchais?
· Sicilianu?
· Vlaheshte?
· ¿Yanito?
Lyon-la li pa ti ekut zwazo ble. L’inn kontiyn so lamars – marse, marse, marse.

Alor zwazo ble li ti ankor pli amerde e li kriy ankor pli for. “U penan drwa vinn dan mo nik, mo dir u. Si u vin ankor, u pu truve ki ariv u. Mo pa le bez u,” li dir lyon-la, alor li lev enn lapat et li dir li, “Be mo pu kas u ledo direk!”

Apre sa l’inn revinn dan so nik.

“Alala, zanfan, mo’nn dir li. L’inn gayn per, li pa pu revini.”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA