Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Gàidhlig

Scottish GaelicListen?


Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

 

Translation: Eachann MacNèil (Hector MacNeil)

Location: A’ Cholaisde Ghàidhlig/The Gaelic College, Baile Nan Gall/Englishtown, Alba Nuadh/Nova Scotia (Canada)

Facilitation: Mike Szelog

Language information: [Click]Click here for different versions. >An Dreòlan

Uair dhen t-saoghal, bha nead aig an dreòlan anns a’ gharaid. Là bha seo, bha an dà pharant air a dhol amach – bha iad airson rudeigin ri ithe fhaighinn dhan na h-òigridh – agus dh’fhàg iad an fheadhainn bheaga leotha-fhèin.

An deaghaidh greis, thill an t-athair dhachaigh.

“Dè dh’èirich an seo?” ars esan. “Cò bheudaich sibh, a’ phàisdean? Tha sibh uile fo gheilt.”

“O, athair”, thuirt iad, “Thàinig bòcan air choireigin seachad an dràsta. Bha coltas cho fiadhaich is cho fuathmhor air! Bheachdnaich e a staigh air an nead againn le shùilean mòra. Chuir sin eagal cho mòr oirnn.”

“Tha mi ‘tuigsinn” ars an t-athair, “Càit an deachaidh e?”

“Uell” ars iadsan, “Ghabh e sios a’ rathad sin.”

“Fuirich sibhse” ars an t-athair, “Beiridh mise air. Na bi fo chùram a’ nis, a’ chloinn. Gheibh mis’ e. Agus thòisich e air itealaich an tòir air.”

Thàinig e mun cuairt air lùb sa’ rathatd is chunnaic e gur e an leòmhann a bha ann, a’ stràidearachd ann a’ sin.

Ach cha robh eagal sam bith air an dreòlan. Theirinn e sios air druim an leòmhainn agus thòisich e air sglàmhradh air. “Dè an gnothach a th’agadsa, a’ tighinn dhan taigh agamsa” ars esan “Agus a’ cur eagal a’ bhàis air na pàisdean agam?”
Click to help!
Chlecia at chyfnertha!
· More Celtic?
· Irish English?
· Welsh English?

Cha do dh’aithnich an leòmhann idir e agus chum e roimhe, a’ coiseachd.

Thug sin air a’ bhlaomair a bhùiteachadh na bu bhuirpe. “Chan eil gnothach idir agad a bhith ann a’ sin, tha mi ’g innse dhut! Agus ma thilleas tu air ais” ars esan, “Well, chì thu dè a dh’èiricheas. Chan eil mi, an da-rìreadh ag iarraidh a dheanamh” ars esan agus e a’ togail tè dha na casan aige “Ach bristidh mi do dhruim le mo chois ann an dìog!”

Leis a’ sin dh’itealaich e air ais dhan nead aige. “Sin sibh, a’ phàisdean” ars esan, “Dh’ionnsaich mi leasan dhan fhear sin. Chan till e air ais.”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA