Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Tiếng Việt (Vietnamese)

Vietnamese



Listen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

 

Translator: Jeannie Do

Location: Medford, Massachusetts (USA)

Facilitator: Mike Szelog

Language information: [Click]Click here for different versions. >

Orthography: If you have problems with the display of this page, please click here for an alternative display.

Chúng ta cần sự giúp đỡ của ai. Hình như bản dịch này bao hàm lỗi lầm.
Xin mời sự giúp đỡ!


Các chú chim tiẽu

Theo thói quen, chim tiẻu thừờng xây cất tổ của mính trong một qóc nhỏ nỏi chuồng gựa. Một làn nọ, cả 2 chim cha vā chỉm mẹ phải bỏ pại các con nỏi tổ ấm của minh, để bay đi tîm mỡi cho các con.

Một lát sau, chim cha chổ vễ.

“Chuyện gì đã xảy ra thế?” Chim cha hỏi. “Ai muốn làm hại các con? Sao các con lại sợ hải đến thế!”

“Cha ỏi,” Chim con trả lời. “Cha biết không? Mới v ấi phút đây. Có một ông kẹ to lớn thật đáng sợ. Ông ấy ấi nhìn châm châm vāo nhà của mình, với đôi măt thật to và làm cho chúng con vô cùng sợ hải.”

“Ố. Thế ā. Vậy! các con có nhìn thấy ông ấy đã bỏ đi vế phiá nào không?” Chim cha hỏi.

Ở đằng kia – dứởi sừng cây sậm sạp kia. Chim con trả lởi.

Đừng sợ. Các con đợi cha ở đây nhé. Cha sẻ đi tỉ vã bắt ông ấy. “Nói rồi, chim cha bay đi về phía rứng cây. Sau một hồi bay lựỏn bất chợt chim cha đậu trên lựng một chú sự tử ở gần đó nhựng các chá chim tiêu chẳng lấy gì làm sợ hải.”

Chim đậu trên lựng chú sự tử vã bắt đầu la mắng. “Này! Có việc chi mā nhā ngủỏì dám đến nhà của ta, vã lãm cho các con ta phải sợ đến thế?!”

Chú sử tử làm nhủ chẳng hay biết gì đến chú chim cha. Và cứ ung dung bứơc đi.

Sự im lặng của chú sự tử càn làm cho chim cha qiận dữ thêm. Ông bắt đấu la mắng lớn hơn. “Này! Ông hãy nghe đây” ở đây chẳng có việc gì liên can đến ông cả” Nếu ông cõn dám cả gan đến đây nủã.” Thì ông sẽ biết đấy! Tôi chảng muốn làm điếù đó đâu” Chú chim cha nói vài lời hăm doa,” Rồi nhức bổng một chân lên, “tôi cho ông biết đấy! Chỉ trong một giây tôi có thể bẻ gẩy lủng của ông tôi thôi đấy.”

Nói vāi câu cho hả giận, sối ông bay trở về với các con của mĩnh.

“Xong sối,” cha đã day cho ông sự tử một bài học nhớ đời, ông ấy chẳng còn dám trở lại đấy nữa đâu.”



© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA